ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

Read more

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย

Read more

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

จัดประชุมหารือข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  กข 43  ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมประชุม     จำนวน  60  คน