ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

Read more

วันที่  4 ตุลาคม  2560 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง          นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย

Read more

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะ

วันที่  25  ธันวาคม 2561  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะฯ

 

ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน  200  ราย