งานในพื้นที่

งานในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จังหวัดอ่างทอง