โครงการพระราชดำริ

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านหนองงูเห่า อ.นครหลวง จ.อยุธยา
โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง
ชื่อโครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวของชาวนาในโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯตำบลสีบัวทอง   ปี 2554
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2550-2554
สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาของยุทธศาสตร์ข้าวไทย
ปี 2550-2554
หลักการและเหตุผล
จากปัญหาอุทกภัยตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ในปี  พ.ศ.2549  ทำให้ประชาชน
ราษฎรและชาวนาที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและบริเวณที่น้ำท่วมถึงประสบปัญหาอุทกภัย
อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา และประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้รับ
ความเสียหายและเดือดร้อนมากที่สุดและด้วยพระเมตตาในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะ
เกษตรกรและชาวนาผู้ผลิตอาหารหลักและเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ จึงได้มี
พระราชดำริให้ทำโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้น  ณ บ้านยางกลาง  หมู่ 3  ตำบล
สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง   เพื่อให้เป็นแหล่งที่ผู้ประสบอุทกภัย
จะได้มีที่ทำงาน  มีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว  ทั้งยังให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล
ฝึกฝนตนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างถูก
หลักวิชา  ในการนี้ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ได้มี
หนังสือที่  รว 0010.1/787  เรื่องขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านยางกลาง  หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง 
อำเภอแสวงหา   จังหวัดอ่างทอง  ลงวันที่  22  มกราคม  2550  เพื่อให้ดำเนิน
งานด้านข้าวจากกรมการข้าวและกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวพระนคร
ศรีอยุธยา  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว   เข้าดำเนินการสนับสนุนงานด้านข้าวของ
โครงการ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่กรมการข้าวจักได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ
และปฏิบัติภารกิจของกรมการข้าวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาวนาเพื่อดำเนิน
การในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 70 ไร่  ให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเป็น
เชื้อพันธุ์สำหรับการผลิตอาหารคุณภาพเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและศูนย์บริการชาวนา
อย่างครบวงจร ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานข้าวของกรมการข้าวให้กับ
ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนผู้เคยประสบอุทกภัยและประชาชนในพื้นที่
ของโครงการและบริเวณใกล้เคียง
วัตถุประสงค์
- พัฒนาเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานสำหรับ
เกษตรกร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและการกระจายปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้ภาย
ในโครงการฯสู่ชาวนาอย่างทั่วถึง
- เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขันในการผลิตข้าวคุณภาพ
ดีเพื่อการบริโภคและแปรรูปให้แก่เกษตรกรในโครงการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถแก่ประชาชนชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์
- ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมการข้าวสู่สาธารณชน
 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama