แผนงาน/โครงการวิจัย

แผนงาน/โครงการวิจัย

1. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว(หลัก-คัด-ขยาย-จำหน่าย)

2. โครงการสารวัตรเกษตร

3.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน

4.โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว

5.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยรูปแบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง

6.โครงการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ

7.โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ (ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน)

8.โครงการศูนย์บริการชาวนา

9.โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง

10.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-สีบัวทอง

11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น

12. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-หนองงูเห่า

13.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ-คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ