แผนงาน/โครงการวิจัย

แผนงาน/โครงการวิจัย

1. โครงการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยและพัฒนา

2.โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/เมล็ดพันธุ์หลัก

3. โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว

4.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

5. โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา

6. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดและการจัดการข้าว

8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

9. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง

10. โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว

11.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว

12.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

13. โครงการเกษตรอินทรีย์

14.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama