ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกฤษณ์กมล เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะฯ ร่วมจัดประชุมวางแผน

Read more

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

Read more

วันที่  9  กรกฏาคม 2562  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมบรรยายฝึกอบรมโครงการนวัตกรรมรักษ์ข้าวยั่งยืน ในหัวข้อการอบรม

Read more

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  จัดฝึกอบรม

Read more

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ โครงการอบรมนานาชาติ

Read more

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  พร้อมคณะฯ  ร่วมจัดงานวันรำลึกครบรอบ 7 ปี 

Read more

วันที่ 17 กรกฏาคม 2562 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายกฤษณ์กมล เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะฯ ร่วมจัดประชุมวางแผน

การปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ศูนย์ข้าวชุมชนและเร่งระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอนาคตการเกษตรประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 150  ราย