GAP

โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ

การทำการตลาดข้าวในปัจจุบันมีการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าแทนการกำหนดภาษีนำเข้าและมีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐานและการแปรสภาพผลิตภัณฑ์และมีตรารับรอง Q ซึ่งต้องใช้ข้าวเปลือก GAP (Good Agricultural Practices) เป็นวัตถุดิบ และสีแปรสภาพในโรงสีข้าวที่มีมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice for Rice Mill: GMP)

กรมการข้าว  มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม และการเข้าตรวจสอบและให้การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ผลิตข้าวเพื่อป้อนเข้าสู่โรงสีข้าวที่ได้รับการรับรับรองมาตรฐาน GMP และสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิต ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าวของกรมการข้าว ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคและผู้ผลิตเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองมีคุณภาพ

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama