บทบาทภารกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   วิจัยและพัฒนาข้าวนาชลประทานและข้าวน้ำลึก  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณภาพดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

 

ภาระกิจหน้าที่  

-  วิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งข้าวขึ้นน้ำ ข้าวน้ำลึกและข้าวนาสวน
-  ผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
-  ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตกร รวมทั้งการตรวจรับรองแปลงผลิตตามกระบวนการ GAP
-  การประสานงานกับจังหวัดรับผิดชอบเชิงบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง
-  ปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
   พระบรมราชินินาถ ต. สีบัวทอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยามีหน้าที่รับผิดชอบวิจัยพัฒนาข้าวชลประทาน ข้าวนาสวน ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวน้ำลึก ข้าวขึ้นน้ำ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พัฒนาและให้บริการชาวนารวมทั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองคุณภาพและระบบการพัฒนาข้าว ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง


 

เป้าประสงค์องค์กร

ชาวนาในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองมีความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการ จัดการที่ดีเหมาะสมมีการปลูกข้าวพันธุ์ดี ด้วยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่สามารถเพิ่ม ผลผลิตข้าวคุณภาพดีมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama