Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่สอร้าง (จัดจ้างพัฒนาเครื่องตรวจวัดและประมวลสัณฐานของข้าว จำนวน 1 ชุด Written by ayy_rrc 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Written by ayy_rrc 36
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์วิจัยข้าวฯ Written by ayy_rrc 27
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปุ๋ยและสารเคมี Written by ayy_rrc 30
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ayy_rrc 36
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์ไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้าขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมอุปกรณ์ Written by ayy_rrc 28
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ Written by ayy_rrc 34
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์ฯ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา Written by ayy_rrc 54
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิทธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ayy_rrc 53
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาลานตากเมล็ดพันธุ์ Written by ayy_rrc 77