Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมาดูแลต้นข้าว เตรียมขนย้ายเข้าสนามหลวง พร้อมปักหลักและัมัดต้นข้าวขนกระถางขึ้นลงรถบรรทุก) Written by ayy_rrc 3
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ งบประมาณปี 2559 Written by ayy_rrc 12
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ayy_rrc 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ยและสารเคมี) Written by ayy_rrc 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้ดจ้างที่มิใช่งานก่สอร้าง (จัดจ้างพัฒนาเครื่องตรวจวัดและประมวลสัณฐานของข้าว จำนวน 1 ชุด Written by ayy_rrc 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานตากเมล็ดพันธุ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล Written by ayy_rrc 49
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในศูนย์วิจัยข้าวฯ Written by ayy_rrc 34
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปุ๋ยและสารเคมี Written by ayy_rrc 40
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ayy_rrc 46
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์ไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้าขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมอุปกรณ์ Written by ayy_rrc 35