โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้อำนวยการ  


 

นายพิสิฐ  พรหมนารท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 081-9340051

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

นางชาริณี  อุดมสรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ 081-2551750

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาววันเพ็ญ  ฤกษ์ฉวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ 089-4141365

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

 

นายกฤษณ์กมล เปาทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 085-6634411

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวมาริสา ยูระสิทธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 087-1515371

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวขวัญชนก  ปฏิสนธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์  088-2605159

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ว่าที่ ร้อยตรี ยศ  อินทะวิชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 099-4981289

E-mail : ayy_rrc@rice.mail.go.th

 

นางสาวพรพรรณ ยานะโส

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 089-2643345

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ลาศึกษาต่อ)

  หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

นางสาวปวีณา  ก๋าเรือง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 035-709051-2

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเสฎฐวุฒิ  ลิ้มทอง

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 035-709051-2

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์  089-4837610

E-mai l: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวสาวรีย์  จันทร์คำ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 035-709051-2

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน

-พนักงานราชการ จำนวน 17 คน

 

 

 

 

 

evden eve nakliyatdepolamaistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatdepolamanakliyeistanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatnakliyatdepolama