โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ผู้อำนวยการ  


นายพิสิฐ  พรหมนารท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 081-9340051

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ฝ่ายบริหาร  

นางชาริณี  อุดมสรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ 081-2551750

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววันเพ็ญ  ฤกษ์ฉวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ 089-4141365

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มวิชาการ  

นายกฤษณ์กมล เปาทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 085-6634411

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวมาริสา ยูระสิทธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 087-1515371

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววรัญญา  ด่านทวีศิลป์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 089-1759959

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวขวัญชนก  ปฏิสนธิ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์  088-2605159

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ว่าที่ ร้อยตรี ยศ  อินทะวิชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 099-4981289

E-mail : ayy_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  

นางสาวพรพรรณ ยานะโส

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 089-2643345

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 

นางสอิ้ง  ฉิมเล็ก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  081-1987679

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน

-พนักงานราชการ จำนวน 21 คน