ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    592  

   
พ.ศ 2462   พระยาโภชากรก่อตั้งสถานีทดลองข้าวบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2484   ย้ายมาที่ทุ่งหันตราซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

                   และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองข้าวหันตรา  สังกัดกรมเกษตรและการประมง

พ.ศ.2484    สังกัด กรมเกษตรและประมง

พ.ศ.2495    สังกัด กองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว พ.ศ. 2496   สังกัดกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2497    สังกัด  กรมกสิกรรม 

พ.ศ. 2525   สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ.2545    เป็นศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2545   เป็นศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2546   สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

พ.ศ. 2549   16 มีนาคม ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

                    สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ถึงปัจจุบัน

                    ที่ราบลุ่มดินเหนียวระบายน้ำเลว มีปัญหาน้ำท่วมขังสูงในฤดูฝน

พื้นที่เป็นที่เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และ  สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพื้นที่รวมกัน 380 ไร่

น้ำใช้เพื่อการทดลองและผลิตพันธุ์  สูบจากคลองหันตรา

ดินเป็นดินเหนียวชุดอยุธยา  มีชั้นความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวในระดับ P-lla

ค่าวิเคราะห์ดิน พีเอช (1:1) = 5.0-5.5  อินทรีย์วัตถุ = 2.7%

ไนโตรเจนทั้งหมด = 0.1%  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ = 16.2  ppm.

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ = 213 ppm.

เป็นทุ่งหญ้าเขตร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ยสููงสุด  34 องศาเซลเซียล

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด  23  องศาเซลเซียล

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,300 มิลลิเมตร

มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  2-3 เมตร

วิจัยและพัฒนาข้าว  ทั้งข้าวขึ้นน้ำ  ข้าวน้ำลึก  และข้าวนาสวน

ผลิตเมล็ดพันธุ์  พันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรวมทั้งการตรวจรับรองแปลงผลิตตามกระบวนการ GAP

การประสานงานกับจังหวัดรับผิดชอบเชิงบูรณาการ  จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง

ปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.สีบัวทอง  อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและข้าวน้ำลึกจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเกือบ

ทุกพันธุ์  เช่น  ปิ่นแก้ว 56  เล็บมือนาง 111 ตะเภาเก้ว 161 กข 17 กข 19  นางฉลอง

หันตรา 60  อยุธยา 1  ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2  พลายงามปราจีนบุรี   เป็นต้น

รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและพันธุ์  ข้าวนาสวนชลประทาน

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เช่น  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน ความอุดม

สมบูรณ์ของดินและ การจัดการธาตุอาหาร  การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก   การพัฒนา

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง วิทยาการเมล็ดพันธุ์  และการพัฒนา

เทคโนโลยีลดต้นทุน

การพัฒนาเทคโนโลยีการอารักขาข้าว   เน้นปัญหาโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญในภาค

กลางด้วยวิธีการผสมผสาน   เช่น  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  โรคไหม้  โรคเมล็ดด่าง

และโรคขอบใบแห้ง  รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้าววัชพืช

ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดปีละ  12  ตัน  และ  เมล็ดพันธุ์หลักปีละ  120  ต้น  นอกจากนั้น

ยังผลิตเมล็ดพันธุ์หลักสนับสนุนโครงการต่างๆ  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สีบัวทอง