โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

วันที่   26  กรกฏาคม  2565  นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ  ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุาร  ครั้งที่ 4/2565  ณ  เทศบาลประสาททอง  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน  500  ราย