ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


    ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

   

วันที่  4  สิงหาคม  2565  นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการฯ  พร้อมคณะ  ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70  พรรษา  วันที่ 28  กรกฏาคม  2565  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ  ตำบลสามง่าม  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  มีศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดให้ บริการคลินิกเกษตร  โดยมีเกษตรกรมาร่วมงาน  จำนวน  100   คน