ร่วมพิธีรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา


    ร่วมพิธีรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ 9  กันยายน  2565  นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  พร้อมคณะฯ ร่วมงานพิธีรับขวัญแม่โพสพแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ  แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา