นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ


    นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ

   

วันที่  7  พฤศจิกายน  2565  นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยข้าราชการ ของศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา   ประชุมร่วมกัน  เพื่อดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้มีประสิทธิภาพ