วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564


    วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564

   

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ตะวันออกและภาคตะวันตก เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564