วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน


    วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกฤษณ์กมล เปาทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน

    วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  2564   นายกฤษณ์กมล  เปาทอง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่  ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 6/2564  ณ  ห้องประชุมมงคลบพิตร ชั้น 4  อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน มีพื้นที่เป้าหมาย 90 ตำบล  13 อำเภอ  เกษตรกร 60 ราย  จ้างแรงงาน 22  ราย  พบว่าปัจจุบันข้อมูล  ณ วันที่ 9  มิถุนายน 2564  ได้ดำเนินการไปแล้ว  11  ตำบล  6 อำเภอ  เกษตรกร  27  ราย  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในโครงการเนื่องจากเกษตรกรเร่งการทำนาทำให้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานในโครงการซึ่งจะเร่งทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป