นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม MOU


    นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม MOU

    นายพิสิฐ  พรหมนารท  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นางชาริณี  อุดมสรณ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นางสาวสุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมและเซ็นสัญญา  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่นาข้าว  ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2564