งานถ่ายทอดเทคโนโลยี


       งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

         มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่ชาวนา  ให้บริการทางวิชาการ  โดยศูนย์บริการชาวนา สนับสนุนการตรวจรับรองแปลงการผลิตข้าวตามกระบวนการ GAP  โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งใน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดอ่างทอง