บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    95  

นาย พิสิฐ พรหมนารท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ชาริณี อุดมสรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว วันเพ็ญ ฤกษ์ฉวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ภัทรรัชต์ จีระบุตร

พนักงานพิมพ์ ส4

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว อุไรวรรณ์ อ่อนลมูล

นักวิชาการเกษตร

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาง สมทรง ชินประหัษฐ์

้เจ่้าพนักงานธุรการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาง สุธิมา นิสพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาย นิลพัฒน์ ห้อยยี่ภู่

ช่างเครื่องกล

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาย กฤษณ์กมล เปาทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาง มาริสา แย้มสาหร่าย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว พรพรรณ ยานะโส

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว ขวัญชนก ปฏิสนธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นางสาว สาวรีย์ จันทร์คำ

นักวิชาการเกษตร

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ปวีณา ก๋าเรือง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาย พิเชษฐ์ ชินประหัษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาง กัญญา มณีสาร

นักวิชาการเกษตร

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

นาย ประมุข พรหมสุวรรณ์

เจ้าพนักงานการเกษตร

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

ayy_rrc@rice.mail.go.th