บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1170  

นาย พิสิฐ พรหมนารท

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

035709051

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ชาริณี อุดมสรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

035709051

[email protected]

นางสาว วันเพ็ญ ฤกษ์ฉวี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

035709051

[email protected]

นางสาว ภัทรรัชต์ จีระบุตร

พนักงานพิมพ์ ส4

035709051

[email protected]

นาง สมทรง ชินประหัษฐ์

้เจ่้าพนักงานธุรการ

035709051

[email protected]

นาง สุธิมา นิสพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

035709051

[email protected]

นาย นิลพัฒน์ ห้อยยี่ภู่

ช่างเครื่องกล

035709051

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นาย กฤษณ์กมล เปาทอง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

035709051

[email protected]

นาง มาริสา แย้มสาหร่าย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

[email protected]

นางสาว พรพรรณ ยานะโส

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

[email protected]

นางสาว ขวัญชนก ปฏิสนธิ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

[email protected]

นางสาว สาวรีย์ จันทร์คำ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

035709051

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย พิเชษฐ์ ชินประหัษฐ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

035709051

[email protected]

นาง กัญญา มณีสาร

นักวิชาการเกษตร

035709051

[email protected]

นาย ประมุข พรหมสุวรรณ์

เจ้าพนักงานการเกษตร

035709051

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

035709051

[email protected]