วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       387  

   

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   วิจัยและพัฒนาข้าวนาชลประทานและข้าวน้ำลึก  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณภาพดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน


ภาระกิจหน้าที่  

วิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งข้าวขึ้นน้ำ ข้าวน้ำลึกและข้าวนาสวน

-  ผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์คัดและพันธุ์หลัก

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตกร รวมทั้งการตรวจรับรองแปลงผลิตตาม    กระบวนการ GAP

การประสานงานกับจังหวัดรับผิดชอบเชิงบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง

ปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   พระบรมราชินินาถ ต. สีบัวทอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยามีหน้าที่รับผิดชอบวิจัยพัฒนาข้าวชลประทาน ข้าวนาสวน ข้าวทนน้ำท่วม ข้าวน้ำลึก ข้าวขึ้นน้ำ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี พัฒนาและให้บริการชาวนารวมทั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองคุณภาพและระบบการพัฒนาข้าว ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านข้าวในระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง